top of page
לוגו
image.png

גליון ספטמבר 2023

גליון מרץ 23

גליון יוני 2023

יוני 23 גליון

גליון יולי 2023

יולי 23 גליון

גליון אוגוסט 2023

גליון  אפריל 23

גליון מאי 2023

גליון מאי 23

האמור במאמרים הינו מידע כללי ותמציתי למועד כתיבתם  ואין לראות בהם כל ביטוי לעמדות מס הכנסה או בית המשפט בכל עניין. אין הם מתיימרים להציע המלצה או חוות דעת ואין לראות בהם כל תחליף לייעוץ ספציפי המבוסס על נסיבות כל עניין, הוראות החוק המפורטות, הפסיקה הרלוונטית ועמדות מס הכנסה המעודכנות. 

bottom of page