top of page

עולים חדשים ותושבים חוזרים

ברוכים השבים: מה מגיע למי שחוזר לארץ?

Anchor 1

עו"ד בני קליפי, 2019

תושבי חוץ החוזרים לארץ, כמו גם עולים חדשים זוכים להטבות מס כדי לעודד אותם להגיע לישראל. מהן ההטבות ומה ההבדל בין תושב חוזר לתושב חוזר ותיק?

לפני כעשר שנים, בחגיגות ה-60 למדינת ישראל, הושקה על ידי המדינה תוכנית לעידוד עלייה וחזרה לישראל המאפשרת לתושבים חוזרים ועולים חדשים תקופת הסתגלות קלה יותר. במסגרת התוכנית נקבעו לעולים החדשים והתושבים החוזרים הטבות מס ניכרות ומפליגות. בכתבה זו נעמוד על ההטבות בעניין המס הישיר החל על עולים ותושבים חוזרים.

"עולה חדש", "תושב חוזר", "תושב חוזר ותיק"
פקודת מס הכנסה מבחינה כיום בין תושב חוזר ותיק ומי שנהייה תושב ישראל לראשונה, עליהם חלות הטבות מס דומות, לבין תושב חוזר. ההבחנה בין תושב חוזר לתושב חוזר ותיק נערכת על פי מספר השנים בהן היה התושב החוזר תושב חוץ.

"תושב חוזר" הוא יחיד ששב לישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות, ואילו "תושב חוזר ותיק" הוא יחיד ששב לישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות. השאלה מתי הפסיק אדם להיות תושב ישראל או מתי חזר להיות תושב ישראל היא שאלה משפטית מורכבת התלויה במכלול נסיבות שונות.

ככלל, אדם נחשב תושב ישראל אם "מרכז חייו" בישראל, לעניין זה נקבעו גם חזקות מספריות שונות.

הטבות המס ל"תושב חוזר"
ככלל, תושב חוזר פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שבו חזר להיות תושב ישראל. הפטור ממס חל על הכנסות מקצבה, תמלוגים, דיבידנד וריבית שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שרכש התושב חוזר בהיותו תושב חוץ (עם הקלה לגבי ניירות ערך שנרכשו מהכנסות מניירות ערך אחרים) ואינן מהוות הכנסות מעסק.

כמו כן, תושב חוזר פטור ממס במשך עשר שנים על רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל (כולל מניות בחברות זרות שאינן מהוות זכות לנכס בישראל) שרכש בתקופת היותו תושב חוץ. אם הנכס נמכר לאחר עשר שנים מיום החזרה לישראל יהיה התושב החוזר פטור ממס באופן חלקי.

הטבות המס לעולה חדש ו"תושב חוזר ותיק"
בני קליפי (צילום: אורן דאי)
בעניין עולה חדש ותושב חוזר ותיק נעמוד על חמש הקלות מס עיקריות.

1. ככלל, עולה חדש ותושב חוזר ותיק פטורים ממס במשך עשר שנים מהרגע שנהיו תושבי ישראל על כל הכנסותיהם הפירותיות אשר הופקו או צמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל.

להבדיל מתושבים חוזרים "רגילים", הפטור לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים חל גם על הכנסות מעבודה ממשלח יד ומעסק שהופקו מחוץ לישראל. יחד עם זאת, בעניין הפטור החל על הכנסות מעבודה משלח יד ועסק מחוץ לישראל יש לבחון את מכלול הנסיבות ולוודא כי ההכנסות אכן הופקו כולן מחוץ לישראל. בעניין יועצים ובעלי מקצועות חופשיים רשויות המס בוחנות בקפידה האם חלק או כל העבודה בוצעה בישראל, כאשר על הכנסה שהופקה בישראל יחול מס מלא.

2. בנוסף, עולה חדש ותושב חוזר ותיק פטורים ממס במשך עשר שנים על רווחי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל. אם הנכס נמכר לאחר עשר שנים מיום החזרה לישראל הם יהיו פטורים ממס באופן חלקי.

להבדיל מהטבות המס החלות על תושב חוזר "רגיל", הפטור ממס רווח הון החל על עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים חל גם על נכסים שנרכשו על ידם מחוץ לישראל לאחר שעלו או חזרו לישראל.

יצוין עוד, כי הפטור ממס רווח הון לא יחול במקרים בהם מדובר ברווח הון או בהכנסה שמקורה בנכס שהתקבל במתנה החל מיום 1.1.2007 הפטורה ממס בישראל, כגון מתנה מקרוב.

3. בנוסף, קיימת הקלת מס שאינה מוגבלת בשנים בעניין הכנסות מקצבה שמקורה מחוץ לישראל, כך שסכום המס החל על הקצבה לא יעלה על המס שהיה חל אילו היה נשאר היחיד תושב המדינה האחרת.

4. לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים שמחזיקים ומנהלים חברות זרות מישראל קיימת הקלה נוספת. החברות שהם מחזיקים ומנהלים לא ייחשבו בתקופת עשר השנים מיום העלייה או החזרה לישראל, כחברות תושבות ישראל, בשל כך שהשליטה והניהול עליהן מופעלים על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק בישראל. כמו כן, קיימות הקלות בעניין סיווג חברות זרות כחברות הכפופות למס בישראל במסגרת כללי CFC וכן בקשר להיבטי המס החלים בעניין נאמנויות.

5. בנוסף לפטורים ולהקלות לעיל, תושב חוזר ותיק ועולה חדש פטורים מהגשת דוח שנתי לרשות המסים בגין הכנסות מחוץ לישראל. הפטור מהגשת דוח לרשות המסים יחול על ההכנסות הפטורות ממס כאמור וכן לעניין הצהרת הון לגבי נכסים מחוץ לישראל למשך תקופת הפטור.

פורסם במגזין וואלה-פיננסים https://finance.walla.co.il/item/3245144

bottom of page