top of page

ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור - כל מה שחשוב לדעת

Anchor 1

עו"ד בני קליפי, 2019

חובת ניכוי מס במקור, קיימת כמעט על כל תשלום ועל כל משלם, כך על פי דיני המסים ועמדות רשות המסים. חובת ניכוי המס במקור בישראל נחשבת לאחת המקיפות והגורפות בעולם, ועולה כמעט בכל הסכם ובכל טרנסאקציה. בואו להכיר את הסוגיות החשובות בנושא ניכוי מס במקור.

אי עמידה בחובת ניכוי מס במקור – מה הן הסנקציות?
1. על פי דיני המסים, אי ניכוי מס במקור מהווה עבירה פלילית.
2. אי התרת ההוצאה בגינה נדרש ניכוי המס במקור.
3. הפרשי ריבית והצמדה וקנסות עבור תשלום ניכוי המס במקור שלא נוכה. בנוסף, רשות המסים יכולה לטעון הסכום שהועבר למקבל הוא סכום “נטו” ויש לגלם את המס החייב.

על מי ומתי חלה חובת ניכוי מס במקור?
חובת ניכוי מס במקור בישראל חלה כמעט על כל משלם ובגין כמעט כל תשלום. החובה חלה בגין שכר עובדים, שכר דירקטורים, תשלום לספקים ונותני שירות, תשלומים בגין עסקאות שוק ההון וכד'.

עסקאות מכירה

חובת ניכוי מס במקור בגין עסקאות של מכירת נכסים, עולה מכוח צו ותקנות מס הכנסה בעניין ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים. שיעור ניכוי המס במקור הינו 30% מהתמורה המשולמת (או 20% כאשר המקבל מציג אישור כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו"חות המחייבים הגשה). חובת ניכוי המס במקור חלה על יחידים, חברות וגופים אחרים, אך היא מותנית בתנאים מסוימים, כמו מחזור העסקים וחובות ניהול מערכת חשבונות כפולה. למרבית העסקים בישראל קיים פטור כללי ממוחשב מניכוי מס במקור, בגין תשלומים בעד נכסים ושירותים או שישנו שיעור מס מופחת אחר. ניתן לבדוק באינטרנט באתר רשות המסים לגבי קיומו של פטור או שיעור מס מופחת. במידה ולמקבל ההכנסה אין פטור כללי, יוכל לפנות לפקיד השומה לקבלת אישור ספציפי לפטור מניכוי מס במקור או שיעור מופחת אחר. כאשר קיימות הוראות ספציפיות בעניינים אחרים וכשמדובר בתשלומים לתושבי חוץ הכפופים להוראות אמנות המס, ההוראות הכלליות בעניין ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים נדחות. בנוסף, במקרים רבים, מייצגים של משלם התמורה אינם מקבלים את האישור הכללי של מקבל ההכנסה לפטור מניכוי מס במקור ודורשים כי הוא ימציא אישור פטור ספציפי מפקיד השומה.

עסקאות עם תושבי חוץ

על פי הוראות פקודת מס הכנסה, תשלום לתושב חוץ חייב בניכוי מס במקור בשיעור 25%. כשמדובר בתשלום לחברה תושבת חוץ, חייב המשלם בניכוי מס במקור בשיעור מס החברות שהנו כיום 23%. תושבי חוץ שאין להם עסקים או פעילות בישראל, אינם פטורים מניכוי מס במקור, ופעמים רבות נדרשים לפנות לפקיד השומה ולהמציא אישור ספציפי לפטור מניכוי מס במקור. חובת ניכוי המס במקור הינה על “הכנסה חייבת” במס, ובמידה ופקיד השומה משתכנע שאין מדובר בהכנסה חייבת במס כיוון שלמקבל ההכנסה יש פטור ממס, הוא ינפיק לו פטור ספציפי מניכוי מס במקור. הפטור עשוי להיות לפי הוראות פקודת מס הכנסה או לפי הוראות האמנות למניעת כפל מס. כמו כן, במצבים של הכנסות מסוימות, כדוגמת ריבית, דיבידנד ותמלוגים, פקיד השומה יקבע שיעורי מס נמוכים יותר בהתאם לאמנות למניעת כפל מס הרלוונטיות. בכל הנוגע לעסקאות מסוג מתן שירותים עם תושבי חוץ, תמיד יש להעדיף לקבל אישור ספציפי מרשות המסים. במידה ומדובר בתושב חוץ שאין לו קשר לישראל והשירותים ניתנים מחוץ לישראל, פקיד השומה יסכים למתן פטור מניכוי מס במקור. כשפונים לפקיד השומה, יש לפרט את הסיבות במכתב ובטופס מיוחד, ולפרט האם לנישום ישנו קשר לישראל וכן לצרף את אישור מקום מושבו של מקבל ההכנסה.

עסקאות בין תושבי חוץ

חובת ניכוי מס במקור מוטלת על “משלם", מבלי שיצוין האם הוא תושב ישראל בהכרח. ניתן לטעון כי אין ולא צריכה להיות תחולה אקסטרה טריטוריאלית של הוראות הפקודה על תושב חוץ. התשובה לשאלה האם חלה חובת ניכוי מס במקור על תושבי חוץ לא הוכרעה עדיין. למעשה, במרבית העסקאות נוקטים המייצגים של המשלם תושב החוץ עמדות זהירות ומבקשים כי המוכר ימציא אישור ספציפי לפטור. נוסף על כך, בחלק ניכר מן העסקאות, ממנים “נאמן משלם” בישראל, אשר בכל מקרה חייב בניכוי מס במקור כיוון שחובת ניכוי מס במקור חלה על כל משלם וכל האחראי לתשלום.

המרת ריבית להון

סוגיה נוספת הנדרשת להתייחסות היא עסקאות המרת הלוואות להון. במקרים מסוג זה, נוטים לפעמים לשכוח כי קיימת סוגיית ניכוי מס במקור, מכיוון שהמרת ההון חלף ריבית מהווה לעמדת רשות המסים תשלום של ריבית החייבת בניכוי מס במקור.

תשלומים שאינם חייבים באישור ניכוי מס במקור - מסלול ירוק

במטרה להקל על תשלומים של תושבי ישראל בגין השקעות והלוואות בחו”ל, הוציאו רשויות המס בשנים האחרונות הנחיות לפיהן די בהצהרת המשלם בבנק ואין צורך באישור ספציפי של רשות המסים לפטור מניכוי מס במקור. על פי ההנחיות, אין צורך באישור מראש במקרה של העברת תשלום לתושב מדינת אמנה לחשבון בנק במדינת אמנה, כאשר מדובר בהשקעה במניות, בנדל”ן או בהלוואות לתושב חוץ. בנוסף, תשלומים המהווים החזר קרן הלוואה (לא ריבית) ותשלומים בגין פרסום באינטרנט לא חייבים בניכוי מס במקור.


* האמור במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי למועד כתיבת המאמר ואין לראות בו כל ביטוי לעמדות מס הכנסה או בית המשפט בכל עניין. אין במאמר זה מתן המלצה או חוות דעת ואין לראות בו כל תחליף לייעוץ ספציפי המבוסס על נסיבות כל עניין, הוראות החוק המפורטות, הפסיקה הרלוונטית ועמדות מס הכנסה המעודכנות.

פורסם גם בעיתון "ישראל היום" https://www.israelhayom.co.il/article/658703

bottom of page