top of page

עידוד השקעות הון - מפעל מועדף והטבות מס

חוק עידוד השקעות הון נועד להעניק תמריצים כגון מענקים והטבות מס לפעילויות ולמקומות שהמדינה חפצה ביקרן ועידודן. החוק עבר לאורך השנים תהפוכות רבות. בנוסחו כיום מטרתו העיקרית של החוק היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית באופן שבו תינתן עדיפות למפעלים מייצאים ומפעלים שמקדמים חדשנות ולפעילות באזורי פיתוח. נכון להיום, הטבות המס מוקנות למה שהחוק מכנה "מפעל מועדף" או "מתקן תיירותי ללינה". ברשימה זו נתמקד בהגדרות והתנאים לקיומו של "מפעל מועדף" והטבות המס. "מפעל מועדף" כאמור, החוק מעניק כיום הטבות מס ל"מפעל מועדף". יצויין כי בעבר המפעלים שהיו זכאים להטבות כונו "מפעל מאושר" ולאחר מכן "מפעל מוטב". מפעל מועדף הוא מפעל בישראל שעיקר פעילותו היא פעילות "ייצורית". פעילות ייצורית היא כל יצירת מוצר חדש ממוצר או רכיב אחר, ואולם היא כוללת גם ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח ופעילות מחקר ופיתוח עבור תושב חוץ או מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה המתחדשת, אם ניתנו האישורים הנדרשים. כלומר, בין היתר, גם חברות היי טק העוסקות בפיתוח תוכנה חברות בנות של תאגידים זרים העוסקות במחקר ופיתוח יכולות להיחשב מפעל מועדף הזכאיות להטבות המס לפי החוק. יצויין כי מפעל מועדף יכול להיות גם קבלן משנה שמייצר רכיבים למוצרים שמייצר מפעל מועדף. יצויין עוד, כי נכון להיום לא נדרשת השקעה מינימלית במפעל וכן לא נדרש מספר מינמלי של עובדים. יחד עם זאת, רשויות המס מבקשות להיווכח כי קיימים עובדי ייצור, ולעתים גם עומדות על מספר מינמלי של עובדים בהתחשב בנסיבות העסק. כמו-כן, כיום לא נדרש אישור של המרכז להשקעות כתנאי לקבלת הטבות המס, וכל חברה יכולה לבחון את עמידתה בתנאים ולדווח בהתאם. יחד עם זאת, לעתים נדרש אישור הרשויות בקשר להכנסות המועדפות הזכאיות להטבות, ולעתים חברות פונות לרשויות המס לקבלת אישור על עמידתן בתנאי מפעל מועדף. תנאי הייצוא ככלל, התנאי הבסיסי והמרכזי להגדרת מפעל מועדף וזכאות להטבות המס הינו כי מדובר במפעל שלפחות 25% מכלל הכנסתו בשנת המס הינה מייצוא. על פי תנאי זה יש לבחון את כלל הכנסתו של המפעל, ולא רק ההכנסה המועדפת הזכאית להטבות. תנאי זה ייבחן מדי שנה ושנה והמפעל יהיה זכאי להטבות באותה שנה רק אם עמד בתנאי זה. מצד שני, הטבות המס אינן מוגבלות בזמן כך שהמפעל המועדף יהיה זכאי להטבות כל שנה ללא הגבלה אם עמד בתנאי הייצוא כאמור. "ההכנסה המועדפת" ההכנסה המועדפת הזכאית להטבות היא, בין היתר, ההכנסה ממכירת המוצרים שיוצרו במפעל וכן הכנסה ממתן זכות שימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל, הכנסה מתמלוגים, הכנסה משירותים נלווים למכירות כאמור וכן הכנסה ממחקר ופיתוח עבור תושב חוץ. יודגש, כי לגבי חלק מההכנסות כאמור נדרש לקבל אישור של רשויות המס ו/או ראש המחקר למינהל ופיתוח תעשייתי. הטבות המס הטבות המס תלויות באזור בו נמצא המפעל, כאשר לעניין זה, נכון להיום, קיימים שני אזורים בלבד: אזור פיתוח א' או אזור אחר שאינו אזור פיתוח א'. ככלל, אזור פיתוח א' הוא אזור חלש חברתית או בעל שיעור אבטלה גבוה, ואולם גם בתחומי עיריות עשויים להיות אזורי פיתוח. מפעל שנמצא באזור אחר שאינו באזור פיתוח א', כולל מפעל באזור המרכז, יהא זכאי להטבות מס פחותות יותר, כאמור להלן. חברה בעלת מפעל מועדף תשלם על הכנסתה המועדפת, במקום מס החברות הרגיל החייב בשיעור 23%, מס בשיעור 7.5% אם המפעל נמצא באזור פיתוח א' ו-16% אם המפעל נמצא באזור אחר. בנוסף, על חלוקת דיבידנד מחברה בעלת מפעל מועדף שמקורו בהכנסה חייבת מועדפת יחול מס מופחת בשיעור 20%, במקום שיעור המס הרגיל שהנו 25%/30%. על דיבידנד בין חברות תושבות ישראל לא יחול מס, בדומה לדין הרגיל, ואולם על חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסה המועדפת כאמור יחול שיעור המס המופחת. כן תהא החברה בעלת המפעל המועדף זכאית לפחת מואץ על נכסיה. "מפעל טכנולוגי מועדף" בתיקון 73 לחוק אשר תוקפו החל מיום 1.1.2017 נקבע כי בתנאים מסוימים חברות טכנולוגיות יהיו זכאיות להטבות מס ניכרות יותר. לעניין זה נקבע מונח חדש- "מפעל טכנולוגי מועדף". מפעל טכנולוגי מועדף הוא מפעל שהתקיימו בו כל התנאים כאמור: 1. הוצאות המחקר ופיתוח בתקופת שלוש השנים שקדמו לשנת המס היו בשיעור של 7% לפחות מסך הכנסות החברה או עלו על 75 מיליון ₪ בשנה. אם המפעל הינו מפעל חדש, האמור בעניין התקופה חל על התקופה שממועד הקמתו. 2. אחת מהחלופות הבאות: (א) 20% לפחות מהעובדים עובדים במחקר ופיתוח או שהחברה מעסיקה 200 עובדים (ב) קרן הון סיכון השקיעה בחברה 8 מיליון ₪ לפחות (ג) מחזור העסקאות עולה על 10 מליון ₪ והכנסותיה בשלוש השנים הקודמות לשנת המס עלו ב- 25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן (ד) מספר העובדים לפחות 50 ובשלוש השנים הקודמות לשנת המס גדל ב- 25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן. 3. סך ההכנסות נמוך מ- 10 מיליארד ₪. יצוין כי אם סך ההכנסות עולות על 10 מיליארד ₪ ייחשב המפעל "מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד" ויהיה זכאי להטבות מס מפליגות יותר. 4. המפעל עומד בתנאי הייצוא של 25%. כמו כן מפעל טכנולוגי מועדף יכול גם להיות גם מפעל מקדם חדשנות בתנאים שקבע המדען הראשי, והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אישרה את קיום התנאים האמורים. הטבות המס למפעל טכנולוגי מועדף חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף תשלם על ההכנסה הטכנולוגית המועדפת מס בשיעור 7.5% באזור פיתוח א' (בדומה למפעל מועדף רגיל) ו- 12% בכל אזור אחר (במקום 16% החל על מפעל מועדף רגיל). דיבידנד מחברה כאמור חייב במס בשיעור 20% (בדומה לאמור לעיל לגבי מפעל מועדף רגיל). ואולם, חלוקת דיבידנד לחברה תושבת חוץ חייבת במס בשיעור 4% בלבד, אם החברה הישראלית מוחזקת בשיעור של 90% על ידי החברה הזרה והרווחים המחולקים נוצרו לאחר מועד רכישת המניות על ידי החברה הזרה. בנוסף, גם יחול מס מופחת בנסיבות מסוימות על רווח הון במכירת נכס לא מוחשי מוטב לחברה קשורה תושבת חוץ בשיעור 12%. * האמור במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי למועד כתיבת המאמר ואין לראות בו כל ביטוי לעמדות מס הכנסה או בית המשפט בכל עניין. אין במאמר זה מתן המלצה או חוות דעת ואין לראות בו כל תחליף לייעוץ ספציפי המבוסס על נסיבות כל עניין, הוראות החוק המפורטות, הפסיקה הרלוונטית ועמדות מס הכנסה המעודכנות.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

היבטי מיסוי במטבעות דיגיטליים

תעשיית המטבעות הדיגטליים שהתחילה עוד בשלהי שנת 2008 עם הפקתו של המטבע הדיגיטלי הראשון – הביטקוין, גועשת ורועשת בשנים האחרונות, ובשנה האחרונה ביתר שאת. נכון להיום יש אלפי מטבעות דיגיטליים שונים בעולם ב

רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל)

מגיע שלב בחיי חברה בו בעל מניות מחליט למכור את אחזקותיו. בהנחה שהמכירה מניבה רווח מסתבר שחישוב המס מורכב ויכול להשתנות בנסיבות שונות. ככלל, רווח הון ממכירת מניות הוא רווח הון אצל יחיד ולכן יהיה חייב ב

היבטי מס במכירת דירת מגורים - מורה נבוכים

ככלל, הרווח ממכירת דירת מגורים חייב במס שבח על פי הוראות חוק מס שבח. ואולם, כפי שנראה להלן, בחלק ניכר מהמקרים קיים פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים בתנאים מסויימים. להלן נעמוד על החיוב במס שבח והתנ

Commentaires


bottom of page